KATHRYN SHADE

INSTRUCTOR - CHEMISTRY

MNAS, MISSOURI STATE UNIVERSITY
BS, TRINITY UNIV-TX

Department:
CHEMISTRY
Office:
NKM 223H
Email:
shadek@otc.edu
Phone:
8252